12.12.2022 godz. 12.45
PKiN, Sala Kruczkowskiego (4. piętro)

Interdyscyplinarne projekty
z wykorzystaniem technologii XR
– programy grantowe

eXtended Reality (XR) to ogólny termin obejmujący technologie immersyjne, takie jak rzeczywistość wirtualna (VR), rzeczywistość mieszana (MR) i rzeczywistość rozszerzona (AR). Rzeczywistość immersyjna jest wyzwaniem, ponieważ oznacza nowy, odmienny od tradycyjnego, sposób interaktywnego tworzenia, odbioru, konsumpcji. Użytkownik staje się nie tylko odbiorcą, ale prosumentem własnego user experience (wirtualnego, realnego, hybrydowego). Ponieważ jednak „immersyjny” prosument może konsumować oraz tworzyć i odwrotnie: tworząc konsumuje treści indywidualnie (np. w formie eksperymentu) ta płynna relacja stawia nowe wyzwania ustalonym modelom biznesowym oraz istniejącym prawnym, etycznym i nawet społecznym porządkom. Technologie immersyjne (eXtended reality) otwierają nowe możliwości dla różnych branż. Stanowią nowy obszar interakcji człowiek-komputer, łączą sferę fizyczną i cyfrową w konsekwencji budzą wiele pytań o to, jaki wpływ mogą mieć na otaczający nas świat i przyszłość. Z tego względu bardzo ważne jest zbadanie możliwości aplikacyjnych przyszłych technologii immersyjnych, prowadzenie zarówno prac badawczych i rozwojowych, jak i eksperymentów artystycznych, które wyzwolą potencjały kreatywności, ale i pozwolą zwiększyć innowacyjność polskiej gospodarki. W niniejszym panelu dyskutować będziemy o instrumentach wsparcia różnorodnych projektów z zastosowaniem technologii immersyjnych i miejscu, jakie zajmują te technologie w politykach innowacji, w tym Krajowej Inteligentnej Specjalizacji.

Uczestnicy

Prowadzenie
dr Marta Materska-Samek
Katedra Zarządzania, Ekonomiki Mediów i Reklamy
Uniwersytet Jagielloński
Prelegenci
Izabela Banaś
Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Strategii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
Marta Modzelewska
Creative Europe Desk Polska / program Kreatywna Europa
Julia Dębicka
DC Centrum / VR Inkubator
dr Marta
Materska-Samek

Adiunkt w Katedrze Zarządzania, Ekonomiki Mediów i Reklamy Uniwersytetu Jagiellońskiego, badaczka i doświadczona kierowniczka projektów badawczych i rozwojowych, ekspertka branży filmowej oraz funduszy regionalnych, krajowych i europejskich. Autorka ekspertyz i publikacji z zakresu przemysłów kultury i kreatywnych, polityk proinnowacyjnych oraz finansowania rozwoju sektora kreatywnego. Wykłada zarządzanie strategiczne mediami, przedsiębiorczość, nowe trendy w zarządzaniu, a także zagadnienia ekonomiki kultury i mediów. Laureatka programu Doctus Małopolski, stypendystka Rządu Republiki Francuskiej, Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w obszarze zarządzania kulturą. Obecnie kierowniczka międzynarodowego projektu z zakresu mediów immersyjnych pt. „Experience and immersive technologies – from creative practice to educational theory / Doświadczenie a technologie immersyjne – od praktyki kreatywnej do teorii edukacji” realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera w Łodzi, Uniwersytetem Maltańskim i Uniwersytetem Narodowym im. Kapodistriasa w Atenach. Wpisana na listę ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Mentorka, doradczyni biznesowa, coach innowacji. Mama Mai, Małgosi i Maćka.

Izabela
Banaś

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Z funduszami europejskimi i Polską Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości związana od 2000 roku. Zajmowała się programowaniem, kontraktowaniem i rozliczaniem instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców w zakresie badań i rozwoju, inwestycji, designu. Była odpowiedzialna za programy finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programów przedakcesyjnych Phare, a następnie programy finansowane z funduszy strukturalnych: Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia. Koordynuje projekt pozakonkursowy „inno_LAB – Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów”, w którym projektowane i testowane są nowe programy dla przedsiębiorców oraz prowadzone są działania związane z animacją przedsiębiorców, przedstawicieli świata nauki i administracji.

Marta
Modzelewska

Marta Modzelewska w programie Kreatywna Europa odpowiada za wsparcie polskich profesjonalistów branży audiowizualnej aplikujących o granty z programu Kreatywna Europa MEDIA. Sieć Creative Europe Desks zajmuje się promocją programu Kreatywna Europa i upowszechnianiem jego rezultatów, udziela konsultacji z zakresu merytorycznych i formalnych aspektów tworzenia projektów, wsparcia w poszukiwaniu partnerów zagranicznych do projektów opartych na współpracy międzynarodowej, organizuje warsztaty kompetencyjne, spotkania informacyjne i seminaria dla sektorów kultury, kreatywnego i audiowizualnego.  

Julia
Dębicka

Julia Dębicka w DC CENTRUM na co dzień zajmuje się prowadzeniem Programu Inkubacji dla przedsiębiorstw w ramach VR Inkubatora. Diagnozuje potrzeby rozwojowe w ponad dwudziestu firmach, a następnie pomaga dopasować usługi doradcze i specjalistyczne do specyfiki ich działalności. Posiada doświadczenie w planowaniu i przygotowywaniu projektów opartych o innowacje technologiczne. Spółka DC CENTRUM jest ekspertem w zakresie tworzenia koncepcji, przygotowywania dokumentacji, a także koordynacji przebiegu projektu dla firm, instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.