12.12.2022 godz. 15.55
PKiN, Sala Kruczkowskiego (4. piętro)

Talent i nowe technologie jako stymulanty rozwoju sfery kultury

Podczas prezentacji szczególna uwaga poświęcona zostanie zmianom w procesach tworzenia, dystrybucji i promocji sztuki dokonującym się w dobie postępującej wirtualizacji życia społeczno-gospodarczego. Znajduje to odzwierciedlenie w koncepcji determinizmu technologicznego i technokultury. Podczas wystąpienia zostaną zaprezentowane wybrane wyniki jakościowych oraz ilościowych badań, które zostały zrealizowane wśród twórców i osób zarządzających instytucjami kultury, a także uczestników kultury w ramach projektu badawczego Pracowni Percepcji i Badań Odbiorców, będącej częścią vnLabu Szkoły Filmowej w Łodzi. Celem prezentacji jest ukazanie tego, w jaki sposób badane grupy postrzegają zmiany w sztuce dokonujące się pod wpływem rozwoju nowych mediów, a także jaką rolę pełnią nowe technologie informacyjno-komunikacyjne w zarządzaniu instytucjami kultury.

Uczestnicy

Prezentacja
dr hab. Magdalena Sobocińska
prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
oraz Szkoły Filmowej w Łodzi
dr hab. Magdalena Sobocińska

Prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Szkoły Filmowej w Łodzi specjalizuje się w problematyce związanej z funkcjonowaniem sfery kultury, zastosowaniami Internetu w marketingu, badaniami marketingowymi, procesami rozwoju konsumpcji i zrównoważonym rozwojem. Autorka i współautorka ponad 200 publikacji z tego zakresu wydanych w formie monografii, rozdziałów w monografiach oraz artykułów. Za pracę doktorską pt. „Zachowania konsumentów na rynku dóbr kultury” otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Monografia habilitacyjna jej autorstwa: „Uwarunkowania i perspektywy rozwoju orientacji rynkowej w podmiotach sfery kultury” została wyróżniona w konkursie na prace naukowe przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN. Jest współredaktorem 8 numerów Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i 3 monografii poświęconych problematyce badań marketingowych. Członek Zarządu Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu. Aktualnie prowadzi badania w zakresie zastosowań nowych mediów w działaniach podmiotów sektora kreatywnego oraz w procesach decyzyjnych odbiorców kultury.