Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU „IMMERSION AWARD 2022”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Immersion Award 2022” i jest zwany dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest „FUNDACJA KONCEPT KULTURA” z siedzibą w Milanówku, przy ul. Inżynierskiej 13/15 m. 14, 05-822 Milanówek, wpisana do rejestru pod numerem KRS 0000622315, NIP 5291812365, reprezentowaną przez Prezes Fundacji Annę Osiadacz zwana dalej „Organizatorem”. 
 3. Regulamin określa cele konkursu, zasady obowiązujące zgłaszających prace studentów (zwanych dalej Uczestnikami) zrealizowanych z wykorzystaniem technologii XR do Konkursu oraz przyznawania nagród.
 4. Nadzór nad prowadzeniem Konkursu sprawuje Koordynator Konkursu. 
 5. Zwycięzcę Konkursu wybiera Jury.
 6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych
  z dnia 19.11.2009 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 165) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. 

§2 CELE KONKURSU

 1. Wyłonienie spośród społeczności akademickiej najzdolniejszych twórców, których zainteresowania i pasja skupiają się wokół łączenia sztuki, edukacji, wrażliwości społecznej i innowacji technologicznych w obszarze XR.
 2. Prezentacja i popularyzowanie ambitnej i nowatorskiej twórczości studentów realizujących projekty z wykorzystaniem technologii XR wśród szerokiej publiczności.
 3. Aktywizacja młodych twórców.
 4. Stworzenie platformy spotkań młodych twórców-studentów i ich opiekunów naukowych, która stanie się miejscem prezentacji innowacyjnych projektów artystyczno-społeczno-edukacyjnych w obszarze XR, wzajemnej inspiracji oraz wymiany doświadczeń.

§3 UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być studenci (pojedyncza osoba lub grupa osób) dowolnych uczelni i kierunków, które samodzielnie stworzyły i zgłosiły za pośrednictwem przedstawiciela Uczelni pracę konkursową wykorzystującą technologię XR. 

§4 ZGŁOSZENIE PRAC KONKURSOWYCH

 1. Prace konkursowe w imieniu Twórców zgłasza przedstawiciel Uczelni (pracownik Uczelni 
lub autor pracy za zgodą Uczelni) poprzez wypełnienie formularza konkursowego udostępnionego na stronie www.immersionfestival.pl/formularz wraz z materiałami multimedialnymi przesłanymi online (preferowany link dostępowy do pobrania pracy).
 2. Do Konkursu nie mogą być zgłaszane prace komercyjne.
 3. Uczestnik jest zobowiązany do złożenia w formularzu zgłoszeniowym oświadczenia, iż jest uprawniony do dokonania zgłoszenia i udzielenia Organizatorowi określonej w Regulaminie licencji do korzystania z pracy i materiałów towarzyszących, tj. że przysługują mu wszelkie prawa autorskie i prawa pokrewne lub jest upoważniony przez dysponenta tych praw do działania w jego imieniu i na jego rzecz w zakresie objętym zgłoszeniem.
 4. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje całkowitą i nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora Konkursu w razie nieposiadania uprawnień do zgłoszenia pracy do konkursu, bądź naruszenia praw autorskich i/lub dóbr osobistych osób trzecich.
 5. Zgłoszenia udziału w Konkursie można dokonywać do dnia 02.12.2022 do godz. 23.59.
 6. Zgłoszone do konkursu prace udostępniane są Organizatorowi bezpłatnie.
 7. Lista prac zakwalifikowanych do konkursu umieszczona zostanie na stronie www.immersionfestival.pl najpóźniej w dniu 7.12.2022.
 8. Po otrzymaniu informacji mailowej o zakwalifikowaniu pracy do konkursu, Uczestnik zobowiązuje się nie wycofywać jej z festiwalu, a także zobowiązuje się do dostarczenia w terminie do 5.12.2022 drogą mailową na adres anna.immersionfestival.pl minimum trzech zdjęć dot. pracy (poziome,
  o rozdzielczości min. 300 dpi i w formacie jpg, max. 3 MB każde), zdjęcia twórcy (o rozdzielczości min. 300 dpi i w formacie .jpg, max. 3MB ), biografii twórcy (do 300 znaków), opisu pracy (do 500 znaków).
 9. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 10. Organizator nie ponosi kosztów, ani wydatków związanych z uczestnictwem w Konkursie zakwalifikowanych Uczestników.

§5 WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY

 1. Spośród wszystkich zgłoszonych i zaprezentowanych prac Jury konkursu wybierze jedną, która otrzyma nagrodę „Immersion Award 2022”.
 2. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania poza nagrodą główną wyróżnień.
 3. Jury będzie zapoznawało się z pracami i oceniało je podczas 1. I 2. dnia Festiwalu, tj. 11 i 12 grudnia 2022.
 4. Prace będą oceniane ze względu na następujące kryteria:
  1. oryginalność pomysłu,
  2. atrakcyjność tematu,
  3. poziom technologiczny,
  4. jakość wykonania
  5. wartość artystyczna.
 5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 13.12.2022 roku podczas zakończenia Festiwalu. Jego wyniki zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej Festiwalu.

§6 NAGRODA IMMERSION AWARD 2022

 1. Nagroda główna „Immersion Award 2022” przyznana zostanie w formie nagrody finansowej w wysokości 3 000 zł netto (trzy tysiące złotych) oraz nagrody w postaci realizacji 5-minutowego reportażu o projekcie i jego twórcach, a także nagród rzeczowych. Zdobywca nagrody uzyska prawo do posługiwania się przy prezentacji projektu tytułem „Zwycięzca w kategorii Nagroda Główna Immersion Award 2022” oraz festiwalowymi laurami.  
 2. Swoją nagrodę przyzna również festiwalowa publiczność. Jej zwycięzca otrzyma tytuł (Nagroda Publiczności Immersion Award 2022) oraz nagrodę rzeczową.
 3. Nagroda przyznawana jest dla pracy, zatem jeśli prace konkursowe zgłaszane są przez grupę osób, wysokość nagrody nie jest multiplikowana i pozostaje taka sama dla jednego twórcy, jak i dla zespołu złożonego z kilku twórców.
 4. Nagród rzeczowych w Konkursie nie można zamieniać na inną nagrodę, ani na równowartość pieniężną.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody, ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszystkie reklamacje dotyczące nagrody rzeczowej należy zgłaszać do jej producenta.
 6. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
 7. Nagrody zostaną wręczone bezpośrednio podczas zakończenia festiwalu w dniu 13.12.2022.

§ 7 JURY

 1. Organizator powoła Jury składające się z przedstawicieli organizatora, partnerów i sponsorów festiwalu, przedstawicieli uczelni wyższych, dziennikarzy oraz twórców reprezentujących branżę kreatywną.
 2. Każdy członek Jury może oddać jeden głos na wybrany przez siebie projekt.
 3. O wyborze zwycięzcy decyduje największa liczba oddanych głosów.
 4. Obrady Jury odbywają się w trybie niejawnym.

§8 OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 1. Organizator ze swojej strony zapewnia zaplecze logistyczne w postaci: pomieszczenia ze stołami wystawienniczymi i krzesłami, dostępu do energii elektrycznej oraz internetu. 
 2. Organizator zapewnia zaproszenia na uroczystość zakończenia festiwalu dla Uczestników (nie więcej niż 5. dla pracy). 

§9 OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 1. Wszyscy zgłaszający się do Konkursu deklarują swoją gotowość do zademonstrowania pracy na żywo podczas 1. i 2. dnia Festiwalu, tj. 11–12 grudnia 2022 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. 
 2. Uczestnicy Konkursu mają obowiązek zapewnienia we własnym zakresie sprzętu technicznego i komputerowego w celach prezentacji własnych prac.
 3. Uczestnicy zapewniają min. 1 osobę, która będzie prezentowała pracę i przedstawi jej szczegóły podczas Festiwalu na życzenie Jury.
 4. Uczestnicy zapewniają min. 1 osobę, która będzie reprezentowała pracę podczas gali festiwalowej 13 grudnia 2022 r. w Warszawie.

§10 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Ze względu na formułę konkursu, reklamacje nie będą uwzględniane.

§11 PROMOCJA

 1. Organizator w celach promocyjnych może udostępnić mediom, stacjom telewizyjnym oraz partnerskim portalom internetowym materiały do pracy, w tym zdjęcia, zwiastun (trailer) lub fragmenty pracy przesłane za zgodą właściciela praw do tej pracy w ramach konkursu.

§12 LICENCJA NA WYKORZYSTANIE PRACY

 1. Uczestnicy udzielają Organizatorowi licencji na korzystanie z pracy zgłoszonej przez Uczestników w ramach Konkursu oraz jej prezentację szerokiej publiczności festiwalowej w dniach 11–13 grudnia 2022 roku.  
 2. Uczestnicy udzielają Organizatorowi nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z materiałów promocyjnych przesłanych przez Uczestników w ramach zgłoszenia konkursowego dotyczących pracy oraz jej autora w zakresie dotyczącym Immersion Festival na następujących warunkach i polach eksploatacji:
  1. we wszelkich związanych z Konkursem oraz firmą Organizatora działaniach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, które obejmować mogą w szczególności wyprodukowane i rozpowszechnianie wydawnictw papierowych (w tym katalogów) oraz nośników danych zawierających prace, publiczne wystawy, pokazy i prezentacje publiczne, publiczne udostępnianie na stronach internetowych oraz w innych sieciach, w tym telefonii mobilnej, publiczne wyświetlanie, odtwarzanie i nadawanie oraz emitowanie audycji, filmów i prezentacji o Konkursie, publikowanie w Prasie w związku z informowaniem o Konkursie; 
  2. w celach szkoleniowych i muzealnych, obejmujących m.in. prezentację w ramach szkoleń i prelekcji oraz publiczne wystawienie i prezentowanie w salach ekspozycyjnych, udostępnianie w katalogach i archiwach, wraz z prawem do korzystania z dowolnych fragmentów pracy i dokonywania w nich zmian wynikających z opracowania redakcyjnego lub niezbędnych z punktu widzenia celów informacyjnych i promocyjnych Konkursu, w szczególności do ich przerywania i komponowania, a także zestawiania z innymi materiałami; 

§ 13 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych w ramach konkursu jest Organizator.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przekazanych w formularzu zgłoszeniowym danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu (zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO). 
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z administratorem danych, jeżeli będzie to konieczne ze względu na specyfikę nagrody w Konkursie oraz podmiotom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wydania nagród w Konkursie. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas wydania nagród, a następnie do czasu przedawnienia ew. roszczeń. 
 6. Uczestnikowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo: 
  1. dostępu do swoich danych osobowych, 
  2. ich poprawy, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy Organizator przetwarza dane Uczestnika na podstawie jego prawnie uzasadnionego interesu.

§14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.10.2022.
 2. Regulamin będzie dostępny w okresie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.immersionfestival.pl
 3. Zasady Konkursu określa wyłącznie Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Zgłoszenie pracy do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z przyjęciem zasad niniejszego Regulaminu.
 5. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 6. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.immersionfestival.pl.
 7. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują organizatorzy reprezentowani przez Dyrektora Festiwalu, który podejmuje decyzje w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podania przyczyn i z tego tytułu Uczestnikom nie przysługuje prawo do roszczeń o odszkodowanie.
 9. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Regulamin w wersji z dnia 30 listopada 2022