Regulamin konkursu VR w edukacji

REGULAMIN KONKURSU „VR W EDUKACJI 2022”
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „VR W EDUKACJI 2022” i jest zwany dalej „Konkursem”. Organizatorem Konkursu jest Edutech Expert sp. z o.o. z siedzibą ul. Ostrobramska 101 / 210, 04-041 Warszawa, wpisana do rejestru pod numerem KRS 0000884721, NIP 1133028015, reprezentowana przez Bartosza Michalaka – prezesa zarządu, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Regulamin określa cele konkursu, zasady obowiązujące zgłaszających prace (zwanych dalej Uczestnikami) do Konkursu oraz przyznawania nagród.
  Nadzór nad prowadzeniem Konkursu sprawuje Koordynator Konkursu.
 3. Zwycięzcę Konkursu wybiera Jury.
 4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych 
z dnia 19.11.2009 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 165) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie 
i w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

§2 CELE KONKURSU

 1. Wyłonienie najciekawszych koncepcji zajęć edukacyjnych wykorzystujących technologię VR, jako przewodnie narzędzie uatrakcyjniające i podnoszące efektywność przekazywanej wiedzy w ramach podstawy programowej z różnych przedmiotów/obszarów tematycznych.
 2. Poznanie potrzeb edukacyjnych i obszarów, w których wirtualna rzeczywistość stanowić będzie odpowiedź na ograniczenia edukatorów dysponujących standardowymi pomocami dydaktycznymi (umożliwi to analiza poruszanych w pracach konkursowych tematów).
 3. Aktywizacja nauczycieli w tworzeniu własnych rozwiązań dydaktycznych.
  Stworzenie platformy kreatywnej współpracy między uczniami i nauczycielami.

§3 UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu są Szkoły reprezentowane przez uczniów i nauczycieli z danej szkoły (dalej „Uczestnicy”). Mogą być to grupy złożone z minimum 1 nauczyciela i 1 ucznia. Maksymalna liczba członków grupy konkursowej nie może przekroczyć liczby uczniów w klasie zgłaszającej swoją pracę.
 2. Każda placówka szkolna może zgłosić jedną pracę w każdej kategorii wiekowej.
 3. Każdy uczeń może być zgłoszony tylko jednokrotnie.
 4. Nauczyciel – jako opiekun, może być zgłaszany do obu grup wiekowych w ramach zgłoszeń jednej placówki edukacyjnej.

§4 FORMA PRACY KONKURSOWEJ ORAZ SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

 1. Praca konkursowa powinna zawierać opis koncepcji wykorzystania gogli VR w zajęciach edukacyjnych. Powinna określać cel zajęć, ich tematykę w ramach realizowania podstawy programowej z różnych przedmiotów/obszarów tematycznych oraz sposób wykorzystania gogli VR i zawartą w nich treść wizualną.
 2. Koncepcja konkursowa może zostać zaprezentowana w formie prezentacji ze zdjęciami/wizualizacjami (pliki pdf, jpg, png) , filmiku (pliki wav, mp4 lub link do filmu w serwisie społecznościowym), opisu w pliku doc/pdf/odt lub łączącej powyższe formy.
 3. Konkurs przeprowadzany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  Udział w Konkursie mogą wziąć przedstawiciele wszystkich publicznych oraz niepublicznych placówek edukacyjnych zajmujących się kształceniem dzieci na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym (dalej zwanych „Szkołami”).
  W ramach Konkursu wyróżnione będą dwie grupy wiekowe:

  1. szkoły podstawowe
  2. szkoły ponadpodstawowe
 4. Prace konkursowe w imieniu Twórców koncepcji zgłasza pełnoletni przedstawiciel Szkoły (nauczyciel lub osoba umocowana przez dyrekcję szkoły) poprzez kompletne wypełnienie formularza konkursowego udostępnionego na stronie www.immersionfestival.pl/konkurs wraz z materiałami multimedialnymi lub opisem tekstowym koncepcji przesłanymi online na adres: konkurs@eduvr.com.pl.
 5. Jedna Grupa konkursowa może zgłosić maksymalnie jedną pracę.
  Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko prace wykonane samodzielnie według własnego pomysłu zgłaszających.
 6. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje całkowitą i nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora Konkursu w razie nieposiadania uprawnień do zgłoszenia Projektu do konkursu, bądź naruszenia praw autorskich i/lub dóbr osobistych osób trzecich.
 7. Zgłoszenia udziału będą dokonywane poprzez formularz na stronie Konkursu oraz na adres konkurs@eduvr.com.pl: od 21 listopada 2022 r. do 5 grudnia 2022 r. do godz. 23.59.
 8. Zgłoszone do konkursu prace udostępniane są Organizatorowi bezpłatnie.
 9. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 10. Organizator nie ponosi ewentualnych kosztów, ani wydatków związanych z uczestnictwem w Konkursie zakwalifikowanych Uczestników.

§5 WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY

 1. Spośród wszystkich zgłoszonych prac Jury konkursu wybierze po jednej zwycięskiej w każdej z kategorii wiekowych.
 2. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania poza nagrodą główną wyróżnień.
 3. Projekty będą oceniane ze względu na następujące kryteria:
  1. oryginalność pomysłu,
  2. atrakcyjność tematu,
  3. poziom wykorzystania technologii VR,
  4. wartość edukacyjna
  5. jakość wykonania.
 4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 13.12.2022 roku podczas zakończenia Immersion Festival w Centralnym Domu Technologii. Jego wyniki zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej Festiwalu oraz na stronie Organizatora.

§6 NAGRODA „VR W EDUKACJI 2022”

 1. Nagrodami w konkursie są gogle eduVR (2 szt. gogli eduVR wraz z oprogramowaniem dla edukacji).
 2. Nagroda zostanie przyznana w dwóch kategoriach wiekowych:
  1. szkoły podstawowe (1 szt. gogli eduVR),
  2. szkoły ponadpodstawowe (1 szt. gogli eduVR).
 3. Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymają także dyplomy.
 4. Nagroda przyznawana jest dla projektu, zatem jeśli projekt konkursowy zgłaszany jest przez grupę osób, wartość nagrody nie jest multiplikowana.
 5. Nagród rzeczowych w Konkursie nie można zamieniać na inną nagrodę, ani na równowartość pieniężną.
 6. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

§7 JURY

 1. Organizator powoła Jury składające się z przedstawicieli Organizatora oraz przedstawicieli branży technologii VR i obszaru edukacji.
 2. Każdy członek Jury może oddać jeden głos na wybrany przez siebie projekt.
 3. O wyborze zwycięzcy decyduje największa liczba oddanych głosów.
 4. Obrady Jury odbywają się w trybie niejawnym.

§8 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Ze względu na formułę konkursu, reklamacje nie będą uwzględniane.

§9 PROMOCJA

 1. Organizator w celach promocyjnych może udostępnić mediom, stacjom telewizyjnym oraz partnerskim portalom internetowym materiały do pracy, w tym zdjęcia, zwiastun (trailer) 
lub fragmenty pracy przesłane za zgodą właściciela praw do tej pracy w ramach konkursu.

§10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych w ramach konkursu jest Organizator.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przekazanych w formularzu zgłoszeniowym danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu (zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO).
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z administratorem danych, jeżeli będzie to konieczne ze względu na specyfikę nagrody w Konkursie oraz podmiotom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wydania nagród w Konkursie. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas wydania nagród, a następnie do czasu przedawnienia ew. roszczeń.
 6. Uczestnikowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich poprawy, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy Organizator przetwarza dane Uczestnika na podstawie jego prawnie uzasadnionego interesu.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.11.2022.
 2. Regulamin będzie dostępny w okresie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.immersionfestival.pl
 3. Zasady Konkursu określa wyłącznie Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Zgłoszenie pracy do udziału w Konkursie jest równoznaczne z przyjęciem zasad niniejszego Regulaminu.
 5. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
  Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.immersionfestival.pl.
 6. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują organizatorzy, którzy podejmują decyzje w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podania przyczyn i z tego tytułu Uczestnikom nie przysługuje prawo do roszczeń o odszkodowanie.
 8. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Regulamin w wersji z dnia 16 listopada 2022